FINLAND

4x6" miniature: $2.75

12x18" nylon     $17.00

2x3' nylon     $26.00

3x5' nylon     $40.00

3x5' polyester     $16.00

4x6' nylon     $51.00

5x8' nylon     $82.00