FINLAND

4x6" miniature: $3.00

12x18" nylon     $13.00

2x3' nylon     $34.00

3x5' nylon     $51.00

3x5' polyester     $16.00

4x6' nylon     $66.00

5x8' nylon     $105.00